HERSTELLER

Unia Europejska

Datenschutzbestimmungen

WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań do ochrony  danych osobowych.

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „RODO”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie administratorem Państwa danych jest WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.  z siedzibą w Niedrzwicy Dużej 24-220, ul. Bełżycka 73 (dalej jako „WEREMCZUK FMR sp. z o.o.”). Kontakt z WEREMCZUK FMR sp. z o.o. jest możliwy w drodze korespondencji papierowej na adres rejestrowy spółki albo w drodze korespondencji elektronicznej na następujący adres: poczta@weremczukagro.pl.

WEREMCZUK FMR sp. z o.o. będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się) nabywane/potencjalne produkty i usługi, charakter prowadzonej działalności rolniczej,  zaś w przypadku reprezentowania spółek lub osób prawnych: dane podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu. Jeśli Administrator otrzyma od Państwa inne dane osobowe, również może je przetwarzać w celach wskazanych poniżej

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna/sprzedaży wyrobów, produktów i usług oferowanych przez WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
b) marketingu bezpośredniego, badań marketingowych, raportowania, modyfikacji oferty produktowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.),
c) finansowo – księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości),
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstwa WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.,
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstwa WEREMCZUK FMR Sp z o.o.,

Dane osobowe będą wykorzystywane przez WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. przez okres realizacji umowy zawartej z Państwem, zaś następnie przez okres:

  •  nakazany przez przepisy prawa,
  • niezbędny dla WEREMCZUK FMR sp. z o.o do realizacji wyżej wskazanych celów,
  • niezbędny dla  WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. dla obrony bądź dochodzenia swoich praw,
  • do czasu cofnięcia zgody – w tych przypadkach, w których przetwarzanie będzie odbywało na podstawie zgody udzielonej przez Państwa.

Państwa dane osobowe będą udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług informatyczny, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych.

 

Posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
b) wydania kopii przetwarzanych danych,
c) przeniesienia danych do innego administratora,
d) wniesienia sprzeciwu jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych – posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej, lub wysyłając maila na adres: poczta@weremczukagro.pl
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzania zadań realizowanych przez nas w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów-w przypadkach szczególnych. W tych przypadkach nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.